O nás

Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej univerzity


Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej univerzity (ďalej len CKVV PU) vzniklo z projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF) a je realizovaný prostredníctvom:

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Programové obdobie: 2007 - 2013
ITMS kód projektu: 26220220052
Miesto realizácie projektu: Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Trvanie projektu: 09/2012 - 02/2012

Aktivity projektu:


1.1 Fyzické zriadenie centra a jeho vybavenie nevyhnutným kancelárskym zariadením a technikou
1.2 Vybudovanie špecializovanej informačno-komunikačnej infraštruktúry v rámci centra

2.1 Vypracovanie detailného manuálu interných politík centra, pravidiel a jeho procesov
2.2 Diseminácia a implementácia interných politík, pravidiel a procesov v prostredí univerzity

3.1 Aktívna účasť centra na rozvoji národných aktivít zameraných na oblasť transferu technológií
3.2 Zapojenie centra do medzinárodných aktivít v rámci duševného vlastníctva, technologických transferov

4.1 Pilotné spustenie systému identifikácie, ochrany, komercializácie duševného vlastníctva, technológií
4.2 Stratégia rozvoja centra v strednodobom a dlhodobom horizonte

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ."

aktuálne novinky:

Šľachtiteľské osvedčenie maku siateho | 04.05.20

Dňa 16.10.2019 bolo vydané šľachtiteľské osvedčenie maku siateho " AZURIT "  pod. č. 778 Prešovskej univerzite v Prešove ako majiteľovi, ktorý je oprávnený odrodu... (pokračovať)

Výsledok | Patent | Licencia | 16.05.16

Seminár  „Výsledok | Patent | Licencia“  sa bude konať  7. 6. 2016 v budove CVTI SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava), v konferenčnej miestnosti na 2. posch. Účasť na... (pokračovať)

PechaKucha Night vol.7 | 19.10.15

Urbanika Vás všetkých srdečne pozýva na PechaKucha Night Prešov vol.7 .   Miesto: kaviareň Christiania, Hlavná 105, Prešov Deň: 24/10/2015 Čas: 18:18   PechaKucha [peča kuča] je... (pokračovať)